Gamle tekster

Magister Chrstian Scrivers Sjæle-skat

Forord

til den nye udgave af Chrstian Scrivers sjæle-skat

"Guds Ord bliver evindelig" - saa staar der skrevet i den hellige skrift, og deri adskiller den hellig skrift sig fra al anden skrift, at det er Guds Ord helt og fuldt og som Guds Ord aldrig ældes, men bevarer sin evige ungdom og kraft for alle tider og slægter, medens alle andre skrifter, som siden ere skrevne, selv om de ere skrevne af kirkens mænd, efterhaanden ældes, tabe deres kraft og maa give plads for nye skrifter af nye kirkens mænd. Men disse skrifters levedygtighed afhænger af, hvormeget de er saltede af Guds Ord, jo længere beholde de deres plads i menigheden med evne til at oplyse, vække, omvende og helliggjøre denne. Saaledes leve jo Dr. Morten Luthers skrifter endnu igjennem 3-400 aar som menighedens kjære skatte med en enestaaende livskraft. Til denne slags levedygtige skrifter høre ogsaa Christian Scribers Sjæle-skat, som har været en dyrebar skat for mange troende sjæle, og som endnu efter over 200 aars levetid har fuld levedygtighed til at gjøre en velsignet gjerning i menigheden.

Derfor har jeg troet at gjøre menigheden en tjeneste ved paany at udgive den gamle danske oversættelse fra 1741-1742, som forlængst er udsolgt. Vel er der i norge udkommet udgaver af denne b og, som ogsaa ere kjendte i Danmark, som - uden at jegvil sige noget nedsættende om dem - ere oversatte i et fuldstændigt moderne sprog, ofte meget frit oversatte. Jeg har troet at opfylde mange troende ønske ved at gjengive vor gamle danske oversættelse og saavidt muligt bevare denne i dens gamle, ærværdige, kraftige sprog, hvorved man føler, at det er en gammel troens kæmpe fra gamle dage, som endnu taler til menigheden. At der i en bog fra 1741, da det danske sprog var saa lidt udviklet, maa findes baade udtryk og vendinger, som ville være saa godt som uforstaaelige for læsere i vore dage, er en selvfølge, saa det har været nødvendigt at ombytte enkelte ord - som oftest fuldstændig tydske ord - med andre danske og forstaaelige ord, samt, hvor det tydske sprogs ordfølge er brugt i den danske oversættelse, at sætte ordene i den orden, hvori de skulle staa ifølge det danske sprogs regler. Men jeg har gjort dette med saa varsom haand, saa at jeg tør sige, at denne udgave er en nøjagtig gjengivelse af den for mange gamle troende kjære gamle oversættelse.

Gud velsigne endnu en gang gamle Christian Scrivers Sjæle-skat!

Ørsløv præstegaard d.30 juni 1888
Wilh. Beck


Det er saare glædeligt, at det foreliggende værk atter bydes os i en dansk udgave. Scrivers Sjæle-skat er udsprungen af den gamske lutherske fromhed og staar endnu efter 200 aars forløb som en opbyggelsesbog, der i sin art ikke er overtruffen af nogen anden. Den er et levende udtryk for vore lutherske fædres trosenfold, deres erkjendelses klarhed go deres erfaringslivs dybde. Hvad enten Scrivers taler om syndens alvor eller om naadens underfulde kraft elle rom anfægtelserne og korset, sker det med den overbevisende tilforladelighed, som selvoplevelsen giver. Hertil kommer det omfattende kjendskab til historien og naturen, som opliver hans skrifter og gjør, at den brede fremstilling ikke bliver trættende. Det tør med sikkerhed siges, at bogen vil være til velsignelse i ethvert hjem, hvor den bruges af oprigtige christne.

Kjøbenhav d. 12 Febr 1888
P Madsen
Professor i theologien


For 25 aar siden begyndet jeg min virksomhed ved at foranstalte udgivelsen af det betydelige værk: Dr M Luthers huspostille med billeder, paany udugvet af provst Dr T Skat Rørdam, go siden har jeg udgivet og forlagt ikke saa faa af vore gamle lutherske kirkelæreres bøger og skrifter, altid i tro og uforfalskede udgaver. Naar jeg da nu, efter indtrængende og under hele min virksomhed ofte gjentaget opfordring af troende venner, har den glæde at forelægge den danske menighed nærværende nye udgave af Chr Scrivers Sjæle-skat, for hans troskab og fuldstændighed Hr pastor Vilh. Beck navn er en god borgen, tør jeg haabe, at ogsaa den vil blive modtagen med velvillie og kjærlighed af danske og norske christne. I tydskland er dette herlige værk først egang udkommet 1675-1692 og siden mangfoldige gange gjenngivet *). Her i Danmark er det kun en gang tidligere udgivet, nemlig 1741-1742 i en fuldstændig oversættelse, i sverrig er værket udkommet: 1723-1727, 1728-1731, 1850-1860. 1857-1860, og i Norge udkom det 1858-1861 i en forkortet og meget fri udgave.

Kjøbenhavn og Vejle d. 3 juli 1888
N B Konsgaard

*) Saaledes bla. 1692, 1696, 1698, 1700, 1701, 1703, 1704-1708, 1708-1726, 1711, 1715, 1717-1719, 1723, 1723-1744, 1726, 1727, 1731, 1734, 1737, 1738, 1740, 1744, 1749, 1835, 1840-1841, 1847-1852, 1848, 1848-1852, 1849-1853, 1852-1864, 1858, 1864, 1869 og endnu oftere.