Gamle tekster

Magister Chrstian Scrivers Sjæle-skat

Erindring til læseren

Herved overleveres denne første tome af den salige Scrivers Sjæle-skat. Hvad bogen i sig selv angaar, da er den ikke alene anselig i størrelse, men indeholder ogsaa saa mange opbyggelige og for Gudelskende sjæle nyttige ting, at dens godhed langt overgaar dens storhed, hvorfor den ej heller behøver mange recommendationer, som kun vare overflødige, eftedi den recommenderer sig selv. Thi, som navnet strax kalder enhver, som hører det, til nogen eftertanke, saa skal den, som under denne eftertanke lade sig bevæge til at grave noget dybere deri, ikke se sig bedraget, men virkelig erfare, at han i denne bog finder en god og ypperlig skat, der vel ikke bestaar i guld eller sølv, men i en samling af gudelige og vigtige prædikener, som ere fremsatte saa tydeligt, saa grundig forklarede og oplyste med saa mange skjønne lignelser, at den ikke giver nogen bog, som enten kan være oversat eller skrevet og oplagt i vort danske sprog, noget efter. Thi dersom først sagens vigtighed, dernæst forklaringens grundighed og endelig sammenhængens forstaaelighed skal kunne gjøre noget til en bogs gyldighed, da maa man være vis paa, at denne frem for andre deri beholder fortrinet, saa at ingen, enten han er bodfærdig eller ubodfærdig, skal kunne læse den uden med største frugt og nytte. Er han bodfærdig, da vises ham heri med kraftig opmuntringer, hvorledes han skal fortsætte sit gudelige forsæt i et helligt levnets bestandige øvelse. Er han ubodfærdig, da overbevises han heri om sin tilstands elendighed og fare og med Aand og kraft drives til at begynde et nyt levnet; kort sagt: Den, som ikke lader sig afholde fra at læse den, skal aldrig fortryde at have læst den; thi heri findes kundskab for de vankundige, trøst for de bedrøvede, opmuntring for de lade og en vejvisning for alle Christne vandringsmænd, saa at denne bog er lig en kilde, som flyder over af forskjelligt vand, hvormed man kan læge og helbrede alle slags sygdomme. Der findes endogsaa heri mange curieuse historier, hvilke den salge Scriver med flid og velberaad hu har indført og ikke uden stor umage samlet sammen; thi han har meget vel eftertænkt, hvorledes det er beskaffent med menneskenes fordærvede sind, at de gjerne bliver kjede af en ting, helst hvad det aandelige angaar, eller ogsaa undskylde sig med, naar der formanes til en retskaffen Gudfrygtighed, at det er dem for tungt og umuligt - for hermed at opmuntre sindet og forfriske det, naar det begynder at blive kjed af det og uvilligt, og ved disse historiers lokke-mad at bringe menneskene til at læse det, som tillige kunde være deres sjæle gavnligt, hvor han har indført saadanne historier, der som levend exempler baade opmuntrer andagten, saa og viser gjerningens mulighed. Læseren erindres kun om dette, at, endskjønt man gjerne havde ønsket ved denne første tomes fuldendelse at have kunnet give en anvisning til, hvorledes disse gudelige og opbyggelige prædikener kunne passe paa og bruges til enhver søndag, saa har man dog for øieblikket ikke kunnet være den gunstige læser til tjeneste deri, førend den anden tome ogsaa bliver færdig, som kan ventes i det allerseneste til førstkommende paaske, da den lovede anvisning derhos tillige skal medfølge. I øvrigt bedes liebhaverne om ikke at tage fortrydeligt op, at man ikke har kunnet præstere den bestemte tid, hvilket den store umage, som man imod forventning har havt dermed, har foraarsaget.