Gamle tekster

Lov og nåde af John Bunyan

Forord

Hvem kender ikke Bunyans verdensberømte Bog: En Pilgrims Vandring? Men dermed er ogsaa Kendskabet til denne Forfatters Værker væsentlig udtømt her i vort Land.

Man vil imidlertid ikke fortryde at gøre Bekendtskab med "Lov og Naade" En saa klar Forstaaelse og Udvikling af den gamle og den nye Pagt og derfor en saa klar Paavisning af Frelsens inderste Kærne skal man lede længe efter. Barnlig er Bunyan og grovkornet er han ogsaa, men han har denne vidunderlige Evne til at sønderrive alle Taager, som gør Mennesker famlende overfor Evangeliets egentlige Indhold. Den som læser de enfoldige Samtaler mellem Forfatteren og den selvretfærdige Sjæl og mellem Forfatteren og den vakte og ængstede Sjæl, vil faa megen Velsignelse.

Men lige saa klar og enfoldig, lige saa bred og grundig er han : hver en tænkelig Indvending skal slaas ned, og det mange Gange, og hvert et Spørgsmaal besvares — en Grundighed, som vor forjagede og overfladiske Tid just trænger til.

Og dog er der et Suk i Ens Sjæl, naar man lægger denne aandsfyldte og mægtige Bog til Side: Forfatteren, udsprungen af reformert Rod, som han er, kender ikke Kraften i Herrens hellige Indstiftelser: Daab og Nadver. Vi lutherske Kristne maa under Læsningen stedse i vore egne Tanker udfylde denne Mangl, saa først møder vi ogsaa her Naaden i dens Fylde.