Gamle tekster

Hyrdesalmen

af F B Meyer

At se et Kunstens Mesterstykke paa et Galleris Vægge, medens en Mængde overfladiske Tilskuere glide forbi, er noget ganske andet end at betragte det roligt paa et stateligt Huses Vægere, naar der er Tid til at sidde ned og inddrikke Kunstnerens Tanke enten i den tidlige Morgens eller Middags eller svindende Dags Belysning.

Maaske Nydelsen bliver mere fuldstændig, naar en begejstret Ven af Kunstværket staar ved Siden og fortæller om dets daglige Virkning paa hans Sjæl og peger paa de fine Skønhedstræk, der undgik det første overfladiske Blik.

Det er i et saadant Øjemed, at denne Bog udsendes: at Opmærksomheden atter maa samle sig om denne uforlignelige Psalme i Sygeværelsets eller Lønkammerets Stilhed; at de kjendte Ord maa betragtes i den voxende Erfarings Lys; og at maaske en eller anden ubemærket Skjønhed kan antydes af én, der sjældent ser denne Psalme uden at opdage en ny Grund til at takke Inspirationens Aand, at han tilskyndede Skriftens herlige Sanger til at forfatte Hyrdepsalmen.

F. B. MEYER.

INDHOLD.
Side
I. Psalmernes Psalme
II. Herren er Hyrde
III. Græsgangene og Hvilens Vande
IV. „Han vederkvæger min Sjæl"
V. Hyrdens Ledelse
VI. Skyggedalen
VII, Trøst ved Kjæppen og Staven
VIII. Festmaaltidet
IX. „Du har salvet mit Hoved med
X. Bægeret, der flyder over
XI. Det himmelske Følge
XII. „Jeg skal blive i Herrens Hus gjennem lange Tider"