Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 56. Om at fornægte sig selv, tage sit Kors og følge Kristus efter

1. (Herren:) Min Søn, i samme Grad du formaar at opgive dig selv, i samme Grad kan du komme nær ind til mig. Som man opnaar indre Fred ved ikke at begære noget udvortes, saaledes forenes man med Gud ved ogsaa indvortes at forlade sig selv. Jeg vil, at du skal lære den fuldkomne Selvfornægtelse, efter min Vilje og uden Modsigelse og Klage. Følg mig, »jeg er Vejen, Sandheden og Livet«. Uden Vej kan man ikke gaa, uden Sandhed ikke erkende, uden Liv ikke leve. Jeg er Vejen, som du bør følge; Sandheden, som du bør tro; Livet, som du bør haabe paa. Jeg er den ufravigelige Vej; den ufejlbare Sandhed, Livet uden Grænse. Jeg er den ligeste Vej, den højeste Sandhed, det sande, salige og uskabte Liv. Hvis du bliver paa min Vej, skal du erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre dig, og du skal gribe det evige Liv. »Hvis du vil indgaa til Livet, da hold Budene«. Hvis du vil erkende Sandheden, saa tro paa mig. »Vil du være fuldkommen, saa sælg alt«. Vil du være min Discipel, saa fornægt dig selv. Vil du vinde det evige Liv, saa foragt det nærværende Liv. Vil du ophøjes i Himlen, da ydmyg dig paa Jorden, vil du regere med mig, saa bær Korset med mig. Thi kun Korsets Tjenere finder Vejen til Saligheden og det sande Lys.

2. (Sjælen:) Herre Jesus! fordi din Vej er snæver og foragtet af Verden, saa lær mig at foragte Verden og følge dig efter; »thi Tjeneren er ikke større end sin Herre, og Disciplen ikke over Læreren«. Lad din Tjener blive øvet i din Livsførelse, thi derpaa beror min Frelse og den sande Hellighed. Alt hvad jeg ellers hører og læser, kan ikke skaffe mig fuld Hvile eller Glæde.

3. (Herren:) Min Søn, da du nu ved og har læst alt dette, saa vil du være salig, om du handler derefter. »Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den som elsker mig, og jeg vil elske ham og aabenbare mig for ham«, og jeg vil give ham at tage Sæde hos mig i min Faders Rige.

(Sjælen:) Herre Jesus! som du har sagt og lovet, saaledes lade du det ske og opfyldes paa mig. Jeg har modtaget Korset af din Haand og taget det; jeg vil bære det og bære det indtil Døden, som du har paalagt mig det. Korset er den fromme Kristnes Liv og Vejen til Paradiset. Er Haanden først lagt paa Ploven, tør man ikke vende om eller svigte.

4. (Sjælen:) Velan, Brødre! lad os sammen gaa fremad, Jesus vil være med os! For Jesu Skyld har vi taget Korset, for Jesu Skyld vil vi holde ud med Korset. Han, som er vor Fører og gik forud, vil være vor Hjælper. Se! vor Konge gaar foran os, og han vil stride for os! Lad os mandigt følge efter; ingen være bange, lad os være rede til at dø tappert i Striden, og lad os ikke gøre vor Ære den Skam, at vi flygter fra Korset.