Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 51. Man maa nøjes med at udføre de ringere Gerninger, naar man ikke kan magte de høje

1. (Herren:) Min Søn, du kan ikke altid bevare det samme brændende Ønske om aandeligt Fremskridt eller altid holde dig paa et højt Trin i Beskuelse af Gud, men paa Grund af den medfødte syndige Natur maa du undertiden stige ned til det lavere og selv imod din Vilje og med Ulyst finde dig i at bære det forkrænkelige Livs Byrde. Saa længe du bærer paa et dødeligt Legeme, vil du til Tider føle Lede og Besværlighed i Hjærtet. Derfor maa du ofte, medens du er i Kødet, sukke over Kødets Byrde, fordi du ikke stedse formaar at leve i aandelige Øvelser og i guddommelig Beskuelse.

2. I saadanne Tider er det gavnligt for dig i Ydmyghed at ty til udvortes Beskæftigelser og oplive dig ved gode Arbejder, med urokkelig Fortrøstning bie paa mit Komme og paa min Besøgelse og i Taalmodighed bære din Udlændighed og Sjælens Ørkentid, indtil du atter besøges af mig og befries fra alle Ængstelser. Thi jeg vil lade dig glemme alle Besværligheder og lade dig nyde Sjælens Fred. Jeg vil udbrede Skrifternes grønne Enge foran dig, saa du med udvidet Hjærte kan begynde at løbe mine Buds Vej. Og da skal du sige: »Denne Tids Lidelser er for intet at regne mod den Herlighed, som skal aabenbares paa os.«