Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 44. Om ikke at lade det ydre faa Magten i dit Indre

1. (Herren:) Min Søn, i mange Ting maa du være uvidende og anse dig som død paa Jorden og som en, for hvem hele Verden er korsfæstet. Mange Ting maa du ogsaa lade gaa dig forbi med døve Øren og hellere være betænkt paa det, som tjener til din Fred. Det er gavnligere at lukke Øjnene for det, som vækker vort Mishag, og lade enhver beholde sin Mening, end at indlade sig i Kiv og Trætte. Har du Gud paa din Side og afventer hans Dom, da vil du lettere finde dig i at være overvunden.

2. (Sjælen:) O Herre, hvor dybt er vi ikke sunkne! Man græder over et timeligt Tab, arbejder og iler afsted for en ringe Vindings Skyld, men Skade paa Sjælen glemmes og kommer kun sent tilbage i Erindringen. Hvad der gavner lidet eller intet rettes Sindet paa, men det ene fornødne sættes glemsomt til Side. Thi hele Mennesket fortaber sig i de ydre Ting, og gaar det ikke snart i sig selv, da synker det gerne dybere og dybere i det udvortes.