Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 43. Imod for fængelig og verdslig Visdom

1. (Herren:) Min Søn, lad ikke Menneskers skønne og spidsfindige Tale gøre Indtryk paa dig, thi »Guds Rige bestaar ikke i Ord, men i Kraft.« Giv Agt paa mine Ord, som opflammer Hjærtet og oplyser Sindet, som fører til Anger og virker til Trøst. Læs aldrig mine Ord i den Hensigt at blive anset for lærdere og visere. Læg Vind paa at døde dine Fejl, thi dette vil gavne dig mere end Kendskab til mange vanskelige Spørgsmaal. Naar du har læst og lært mange Ting, maa du altid vende tilbage til den ene første Grund og Begyndelse. Jeg er den, som lærer Mennesket Kundskab og skænker de smaa en klarere Forstaaelse, end et Menneske kan give. Den til hvem jeg taler, vil snart blive vis og gaa frem i Aanden. Ve dem, som af Videbegærlighed spørger Mennesker om alt, men lidet bekymrer sig om, ad hvilke Veje de skal tjene mig. Den Tid vil komme, da alle Læreres Lærer, Kristus, Englenes Herre, skal aabenbares for at høre alle i deres Lektier d. v. s. for at ransage hvert Menneskes Samvittighed, og da »skal han gennemsøge Jerusalem med Lygter« og »bringe for Lyset det, som er skjult i Mørket«, og alle Tungers Undskyldninger skal forstumme.

2. Jeg er den, som i et Øjeblik løfter det ydmyge Sind saa højt, at det fatter mere af den evige Sandhed, end den, der i 10 Aar har studeret i de lærde Skoler. Jeg underviser uden larmende Ord, uden modstridende Meninger, uden Pral og uden spidsfindige Beviser. Jeg er den, som lærer hvordan man skal foragte og ledes ved det jordiske og nærværende, søge det evige og finde Glæde deri, undfly Æresbevisninger og taale Forargelser, grunde alt Haab paa mig, intet begære udenfor mig og inderligt elske mig over alle Ting. Jeg kunde nævne dig en, som elskede mig inderligt og derved lærte guddommelige Ting og talte forunderlige Ord; han naaede videre, da han forlod alle Ting, end da han granskede spidsfindige Spørgsmaal. Men til nogle taler jeg kun om almindelige, til andre derimod om særegne Ting; for nogle aabenbarer jeg mig sagteligt i Tegn og Billeder, for andre derimod oplader jeg Hemmeligheder i klareste Lys. Der er vel kun en Røst i de hellige Bøger, men den belærer ikke alle paa samme Maade, thi som Sandheden er jeg en Lærer, der virker i det indre; jeg er den, som ransager Hjærtet, som kender Tankerne, fører Handlingerne til deres Maal og meddeler hver enkelt i det Maal, som jeg skønner er det rette.