Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 37. Om den rene og fuldkomne Selvfornægtelse for at opnaa Hjærtets Frihed

1. (Herren:) Min Søn, forsag dig selv, og du skal finde mig. Afstaa fra selv at vælge og fra al Egenvilje, og du vil altid vinde. Thi der skal endog tillægges dig større Naade, saasnart du har forsaget dig selv og ikke er standset paa Halvvejen.

2. (Sjælen:) Herre, hvor ofte skal jeg forsage mig selv, og i hvilke Ting opgive mig selv?

(Herren:) Altid og til hver en Stund; som i det smaa, saaledes i det store. Jeg undtager intet, men ønsker, at du i alle Ting skal være afført dit Selv. Hvorledes vil du ellers kunne være min og jeg din, dersom du ikke baade udvortes og indvortes har afført dig al Egenvilje? Jo hurtigere du virkeliggør dette, desto bedre vil du faa det, og jo fuldkomnere og oprigtigere du gaar til Værks, desto mere vil du behage mig, og desto mere vil du selv vinde.

Nogle forsager sig selv, men kun med et vist Forbehold, thi de stoler ikke helt paa Gud. Derfor sørger de for at sikre sig et vist Forbehold. Andre giver sig vel helt hen i Begyndelsen, men senere overvindes de af Fristelsen og vender sig igen til deres Eget, og gør derfor ingen Fremgang i Dyden. Disse vil ikke naa til det rene Hjærtes Frihed og til den Naade at være i fortroligt Samfund med mig, førend de helt har forsaget sig selv og dagligt ofrer sig til mig; thi uden dette kan den salige Forening med mig hverken komme i Stand eller bestaa.

3. Ofte har jeg sagt dig og siger dig nu atter: Opgiv dig selv, forsag dig selv, og du vil opnaa stor indre Fred. Giv alt for alt; undtag intet, forlang intet tilbage; støt dig uden Forbehold fast til mig, og du skal besidde mig. Da skal du være fri i dit Hjærte, og Mørket skal ikke overvælde dig. Stræb efter dette, bed derom, lad dette være dit Ønske, at du kan afføres alt dit eget og saaledes blottet følge Jesus, der selv var blottet i samme Forstand, afdø fra dig selv og leve for mig. Da vil alle forfængelige Indbildninger, Sindets Uro og overflødige Bekymringer forsvinde. Da vil al overdreven Frygt vige bort og al uordentlig Kærlighed dø.