Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 35. Der er ingen Sikkerhed imod Fristelse i dette Liv

1. (Herren:) Min Søn, aldrig er du sikker i dette Liv, og saalænge du lever trænger du altid til aandelige Vaaben. Blandt Fjender vandrer du, og baade fra højre og venstre angribes du. Bruger du derfor ikke overalt Taalmodighedens Skjold, vil du ikke længe være uden Saar. Og grunder du desuden ikke urokkeligt dit Hjærte i mig med oprigtig Vilje til at lide alt for min Skyld, da vil du ikke kunne udholde Kampens Hede og ikke heller opnaa de saliges Sejrspalme. Derfor maa du mandigt gaa igennem alt og møde alle Hindringer med kraftig Haand. Thi »Brødet fra Himlen« skænkes kun til den sejrende; for den fejge bliver kun megen Jammer tilovers.

2. Søger du Hvile i dette Liv, hvorledes vil du da naa til den evige Hvile? Bered dig her ikke til megen Hvile, men til stor Taalmodighed. Søg den sande Fred ikke i det jordiske, men i Himlen, ikke hos Menneskene eller hos Skabningerne, men i Gud alene. Af Kærlighed til Gud maa du villigt lide alt, Arbejde og Smerte, Fristelse, Forfølgelse, Ængstelse, Trængsel, Sygdom, Fornærmelse, Bagtalelse, Dadel, Ydmygelse, Forhaanelse, Irettesættelse og Foragt. Alt dette hjælper til aandelig Dygtighed, gør Kristi Stridsmænd standhaftige i Kampen og bereder dem den himmelske Sejrskrans. Jeg vil give en evig Løn for en kortvarig Møje og en uendelig Herlighed for en forbigaaende Beskæmmelse.

3. Tror du maaske, at du altid efter Ønske kan have aandelig Velvære. Mine hellige har ikke altid haft det saadan, men havde mange Besværligheder og alle Slags Fristelser og store Sorger; og dog holdt de taalmodigt ud i alt og stolede mere paa Gud end paa sig selv, fordi de vidste, »at den nærværende Tids Lidelser ikke kan lignes med den Herlighed, som skal aabenbares paa os«. Vil du straks have hvad saa mange med Nød og næppe opnaaede efter mange Taarer og store Anstrengelser? Bi paa Herren, kæmp mandigt og vær stærk; forsag ikke og vig ikke tilbage, men vov uforfærdet Legeme og Sjæl til Guds Ære. Jeg skal rundeligt gengælde dig, jeg skal være med dig i al din Trængsel.