Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 32. Om Selvfornægtelse og Forsagelse af al Begærlighed

1. (Herren:) Min Søn, du kan ikke være fuldkommen fri, dersom du ikke ganske forsager dig selv. Trælbundne er alle selvsyge, egenkærlige, begærlige, nysgerrige, ustadige Mennesker og alle, som søger hvad der er blødagtigt, men ikke hvad der hører Kristus til, og som oftest arbejder og pønser paa det, som ikke bestaar. Thi forgaa skal alt, som ikke stammer fra Gud. Hold dig til dette korte, men meget sigende Ord: »Forlad alt, og du skal finde alt! Opgiv Begær, og du skal finde Ro.« Overvej dette Ord i dit Hjærte, og naar du har opfyldt det, da vil du forstaa alt.

2. (Sjælen:) Herre, dette er ikke gjort paa en Dag, og dette er ikke Legeværk, men det indeslutter i en Sum alle frommes hele Fuldkommenhed.

3. (Herren:) Min Søn, bliv ikke straks modløs og forsagt, naar du hører Tale om de fuldkomnes Vej, men lad det meget mere være dig en Spore til at tragte efter det højere, eller i det mindste til at sukke derefter med inderlig Længsel. Gid det stod saaledes til med dig, og du var naaet dertil, at du ikke mere elskede dig selv, men uden Forbehold var rede til at følge min Vilje og min Faders, som jeg har forkyndt dig. Da skulde du behage mig saare, og dit hele Liv hengaa i Glæde og Fred. Der er endnu meget, som du maa forlade, og førend du for min Skyld har gjort dette, vil du ikke finde, hvad du søger. »Jeg raader dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du kan blive rige, jeg mener: den himmelske Visdom, som træder alt lavt under Fødder. Lad jordisk Visdom, alt menneskeligt og dit eget Selvbehag fare. Køb hellere det, der er ringe i Menneskers Øjne fremfor det, som er kosteligt og højt i menneskelig Vurdering. Thi saare ringe og ubetydelig og næsten ganske glemt synes den sande Visdom at være, den som ikke tænker højt om sig selv og ikke søger at forherliges paa Jorden; mange roser den med Munden, men har i deres Liv kun lidt at gøre med den, og dog er den en kostelig Perle, men skjult for de fleste.