Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 26. Om Sindets herlige Frihed, som lettere opnaas ved ydmyg Bøn end ved Læsning.

1. (Sjælen:) Herre, det er den fuldkomne Mands Idræt aldrig at lade Sindet slappes i sin Tragten efter de himmelske Ting og ligesom uden Bekymring at gaa igennem mange Bekymringer, dog ikke paa ligegyldiges Vis, men i Kraft af det frie Sinds Særret, dit Sind, som ikke hænger ved nogen Skabning med nogen Slags Kærlighed.

2. Barmhjærtigste Gud, jeg beder dig, bevar mig for timelige Bekymringer, at jeg ikke hildes for meget af dem; bevar mig for Legemets mange Fornødenheder, at jeg ikke gribes af Vellyst; bevar mig for alle Sjælens Hindringer, at jeg ikke taber Modet under Byrdernes Tryk. Jeg tænker hermed ikke paa Bevarelsen fra de Ting, som den verdslige Forfængelighed saa begærligt eftertragter, men fra den Elendighed, som paa Grund af den almindelige Forbandelse og Straf over vort dødelige Liv tynger og hindrer din Tjeners Sjæl, saa den ikke kan hæve sig til Aandens Frihed, saa ofte den vil.

3. O du, min uudsigelig kærlige Gud, vend til Bitterhed for mig al kødelig Blødagtighed, som drager mig bort fra Kærligheden til de evige Ting, og som syndigt lokker mig til sig ved det nærværendes dejlige Syn. Min Gud, lad ikke Kød og Blod overvinde mig, lad ikke Verden og dens korte Herlighed skuffe mig, lad ikke Djævelen og hans List overliste mig. Giv mig Kraft til at staa imod, Taalmod til at lide, Standhaftighed til at holde ud. Giv mig i Stedet for al Verdens Trøst din Aands liflige Salvelse og i Stedet for al kødelig Kærlighed den hellige Kærlighed til dit Navn. Se, Spise og Drikke og de øvrige Fornødenheder, som udkræves til Legemets Ophold, er en Byrde for en nidkær Aand. Hjælp mig at bruge disse Fornødenheder med Maade, saa jeg ikke trælbindes af for stor Lyst til dem. Bortkaste dem alle kan jeg ikke, fordi Naturen maa opholdes; men at begære overflødige Ting, som kun tjener Lysten, forbyder din hellige Lov; thi ellers vilde Kødet gøre Oprør mod Aanden. I alt dette beder jeg, at din Haand maa lede og lære mig, at jeg ikke skal gaa for vidt.