Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 24. Om ikke nysgerrigt at spørge om andres liv

1. (Herren) Min søn, vær ikke nysgerrig og giv dig ikke af med unyttige bekymringer. Hvad angaar saa dette og saa hint dig? Følg du blot mig. Hvad angaar det dig, om denne er saa eller saa, om hin taler og handler saa eller saa? du skal ikke svare for andre, men du skal aflægge Regnskab for dig selv. Hvorfor vil du da blande dig deri?

Se, jeg kender alle og ser alt hvad der sker under Solen; og jeg ved, hvordan det staar til med enhver, hvad han tænker, hvad han vil, og hvad hans Tragten gaar ud paa. Overlad derfor alt til mig, hold dig selv i Stilhed og lad andre sysle med deres Sager, som de vil. Hvad de taler og handler vil komme over deres Hoved, thi mig kan de ikke bedrage.

2. Bryd dig ikke om Skyggen af et stort Navn, om manges Fortrolighed eller om Menneskers særlige Kærlighed. Thi alt dette adspreder og formørker Sindet paa mange Maader. Ofte vil jeg gerne lade mit Ord tale i din Sjæl og aabenbare dig mine lønlige Tanker, hvis du blot vilde give nøje Agt paa mit Komme og lukke dit Hjærtes Dør op for mig. Vær klarsynet, vaag og bed og ydmyg dig i alle Ting.