Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 23. Om fire Ting, som bringer stor Fred

1. (Herren:) Min Søn, nu vil jeg undervise dig om Vejen til Fred og sand Frihed.

(Sjælen:) Gør, o Herre, som du siger; thi dette vil jeg gerne høre.

(Herren:) Min Søn, bestræb dig for hellere at gøre en andens Vilje end din egen. Foretræk altid at have mindre fremfor mere. Søg altid den nederste Plads og at staa under alle. Ønsk altid, at Guds Vilje maa ske fuldkomment i dig. Den, der handler saaledes, kommer ind i Fredens og Hvilens Land.

(Sjælen:) Herre, denne din Tale er kort, men fuldkommen. Den er ikke rig paa Ord, men rig paa Betydning og Frugt. Thi kunde jeg overholde troligt, hvad du har sagt, vilde jeg ikke saa let blive urolig og bekymret. Thi saa ofte jeg føler mig urolig og bekymret, opdager jeg, at jeg er afvegen fra denne din Lære. Men du, som formaar alt, og som har din Glæde i Sjælens Fremgang, forøg du din Naade, at jeg kan bringe dit Ord i Opfyldelse og min Frelse i Sikkerhed.

Bøn mod daarlige Tanker.
2. (Sjælen:) Herre, min Gud, »vær ikke langt fra mig; min Gud, il mig til Hjælp;« thi allehaande Tanker har rejst sig i mig og gør mig bange. Hvorledes skal jeg komme uskadt igennem og sejre?

(Herren:) Jeg — siger Herren — vil gaa foran dig og ydmyge de store paa Jorden. Jeg vil aabne Fængslets Døre og aabenbare dig skjulte Hemmeligheder.

(Sjælen:) Gør, Herre, som du taler, og lad alle mine onde Tanker fly for dit Aasyn. Mit eneste Haab og min eneste Trest er at ty til dig i al Modgang, at fortrøste mig til dig, af mit Hjærtes Inderste paakalde dig og taalmodig bie paa din Time.

Bøn om Sindets Oplysning.
3. Lys for mig, gode Jesus, med det indre Lys' Klarhed og fordriv alt Mørke af mit Hjærtes Lønkammer. Læg Tømme paa mine Tanker, at de ikke skejer ud, og bortjag de svære Fristelser. Strid du kraftigt for mig, tving de vilde Dyr, de bedrageriske Begæringer, at jeg ved din Kraft kan genvinde Freden, og at din Pris kan genlyde i dit Tempel, nemlig i den rene Samvittighed. Byd over Vindene og Stormene; sig til Havet: vær stille, og til Nordenvindene: blæs ikke; og se! der vil komme fuldkomment Havblik. »Send dit Lys og din Sandhed«, at de kan lyse over Jorden, thi jeg er som »Jorden, der var øde og tom«, indtil du oplyser mig. Udgyd din Naade fra Himlen, gennemvæd mit Hjærte med Dug fra Himlen og lad fromme Taarer vande »Jordens Overflade«, at den kan bære gode, ja de bedste Frugter. Let mit Sind, som er nedbøjet af Syndens Byrde, og ret min Længsel til Himlen, saa jeg i Følelsen af den himmelske Salighed ganske vender Sindet fra det jordiske. Tag mig med Magt og riv mig bort fra al Skabningens ustadige Trøst; thi intet skabt kan stille min Længsel og give mig Fred. Forbind mig med dig med et uopløseligt Kærlighedsbaand; thi kun i dig har den elskende nok, og uden dig er alt idel Forfængelighed.