Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 18. Om taalmodigt at bære alle Livets Lidelser med samme Sind som Kristus

1. (Herren:) Min Søn, jeg er kommen ned fra Himlen for din Frelses Skyld; al din Elendighed tog jeg paa mig, ikke af Trang men af Kærlighed, for at du kunde lære Taalmodighed og at bære denne Verdens Møje uden Knurren. Thi lige fra den Time, da jeg blev født, og indtil Døden paa Korset maatte jeg bestandig lide. Jeg manglede alle timelige Goder; Klager i Mængde hørte jeg om mig; taalmodigt fandt jeg mig i Spot og Haan; for mine Gerninger høstede jeg Utak, for mine Undere Spot, for min Lære Haan.

2. (Sjælen:) Herre, fordi du var taalmodig i dit Liv og saaledes opfyldte din Faders Bud, er det rimeligt, at jeg arme Synder efter din Vilje øver mig i at være taalmodig og bære dette forkrænkelige Livs Byrder, saa længe du finder det tjenligt til min Frelse. Thi om jeg end føler dette Liv tungt og trykkende, er det dog ved din Naade blevet lettere og ved dit Eksempel og dine Helliges Fodspor taaleligere og lysere for de svage. Ogsaa er det langt mere trøstefuldt end det fordum var i den gamle Pagt, hvor Himlens Port vedblev at være lukket; og Vejen til Himlen syntes mere dunkel, da kun faa brød sig om Himmeriges Rige. Ja, selv de retfærdige, som dengang ventede Frelsen, kunde ikke indgaa i Himmeriges Rige, førend du havde fuldendt dine Lidelser og havde betalt Skylden ved din hellige Død. O hvor megen Tak er jeg dig ikke skyldig, fordi du nedlod dig til at vise mig og alle troende den rette og gode Vej til det evige Rige. Thi dit Liv er vor Vej; og ved Taalmod vandrer vi i dine Spor til dig, som er vor Sejrskrans. Hvis du ikke var gaaet i Forvejen og havde vist os Vejen, hvem vilde da bryde sig om at følge efter? Ak hvor mange vilde ikke blive langt tilbage fra Maalet, naar de ikke havde dit lysende Eksempel for Øje. Se, endnu er vi lunkne, uagtet vi har hørt om dine mange Undergerninger og Lærdomme; hvad vilde det da blive til, hvis vi ikke havde dem til at lyse for os i din Efterfølgelse?