Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 15. Hvorledes skal vi forholde os, naar der er noget, vi Ønsker

1. (Herren:) Min Søn, saaledes skal du sige i alle Ting: Herre, hvis det er din Vilje, da lad det ske! Herre, hvis det er til din Ære, da lad dette ske i dit Navn! Herre, dersom du ser, at det er mig til Gavn og Bedste, da giv mig at bruge dette til din Ære. Men hvis du finder, at det vil være mig til Skade og ikke til min Sjæls Fremme, saa tag dette Ønske fra mig. Thi ikke ethvert Ønske er af den Hellig Aand, selv om det synes Mennesket rigtigt og godt. Det er svært i Sandhed at afgøre, om det er en god eller en ond Aand, som driver dig til at ønske dette eller hint, eller ogsaa om du ledes af din egen Aand. Mange, som i Begyndelsen troede sig drevne af en god Aand, endte med at blive skuffede. Naar noget derfor synes dig godt og ønskeligt, saa begær det aldrig uden i Gudsfrygt og Hjærtets Ydmyghed, og fremfor alt maa du med fuldkommen Hengivenhed lægge det helt i min Haand og sige: Herre, du ved, hvad der er det bedste, lad dette ske, som du vil! Giv mig, hvad du vil, og saa meget du vil, og naar du vil. Gør med mig som du ved, det er bedst, og som det mest behager dig, og som det mest tjener dig til Ære. Sæt mig, hvor du vil, og raad frit over mig i alle Ting. Jeg er i din Haand, drej og vend mig som du vil! Se, jeg er din Tjener, rede til alt, thi jeg ønsker ikke at leve mig selv, men dig, — om jeg dog kunde leve dig fuldkommen værdig.

2. Bøn om, at Guds Vilje maa ske.

Kæreste Jesus, giv mig din Naade, at den maa være med mig, arbejde med mig og blive hos mig indtil Enden. Giv mig altid at ønske og ville det, som er dig kærest og velbehageligt. Lad din Vilje være min, og lad min Vilje altid følge din og stemme fuldkommen overens med den. Lad mig ville eller ikke ville det samme som du, og lad mig ikke kunne ville eller ikke ville noget andet end hvad du vil eller ikke vil. Hjælp mig at afdø fra alt i Verden og for din Skyld gerne at ville være foragtet og ukendt i denne Verden. Giv mig fremfor alt andet at hvile i dig og i dig at have Hjærtets Fred. Du er Hjærtets sande Fred, du dets eneste Hvile. Udenfor dig er alt Møje og Uro; i denne Fred, det vil sige i dig, det ene, højeste og evige Gode, vil jeg slumre og hvile. Amen.