Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

III. OM INDRE TRØST

Kap. 13. Om Jesus som Forbillede i Ydmyghed og Lydighed

1. (Herren:) Min Søn! hvem der søger at unddrage sig fra Lydighed, han unddrager sig fra Naade; og hvem der søger at have særlige Goder for sig selv, han mister de fælles. Hvem der ikke gerne og villigt underordner sig sin Foresatte, han røber, at Kødet endnu ikke er ham selv underdanigt men ofte er genstridigt og uvilligt. Lær derfor hurtigere at lyde din Foresatte, hvis du ønsker at undertvinge dit eget Kød, thi den ydre Fjende overvindes lettere, naar det udvortes Menneske ikke er fordærvet. Der gives ikke besværligere og værre Fjende for Sjælen, end du er for dig selv, saa længe du ikke er i Overensstemmelse med Aanden. Derfor er det saare nødvendigt, at du i Sandhed lærer at agte dig selv ringe, hvis du vil blive Herre over dit Kød og Blod. At du endnu elsker dig selv uden Indskrænkning er Grunden til, at du ømmer dig ved helt at underkaste dig andres Vilje.

2. Hvad stort er der vel i, at du, som er Støv og Intet, for Guds Skyld underordner dig under et Menneske, naar jeg den Almægtige og Højeste, som skabte alt af intet for din Skyld underordnede mig Mennesket? Jeg blev den ydmygeste og ringeste af alle, for at du skulde overvinde din Stolthed ved min Ydmyghed. Lær at adlyde, du Støv! lær at ydmyge dig, du som er Jord og Ler! og at bøje dig under alles Fødder. Lær at bøje din Egenvilje og være villig til Lydighed. Bliv nidkær mod dig selv og taal ikke, at nogen Opblæsthed rører sig i dig, men gør dig selv saa lydig og lille, at alle kan gaa hen over dig og træde dig under Fødder som Skarn paa Gaden. Hvad har du at klage over, forfængelige Menneske! Hvad kan du, urene Synder, svare dem, der gør dig Bebrejdelser? Du, som saa ofte har krænket Gud og saa mange Gange fortjent Helvede! Men mit Øje har skaanet dig, fordi din Sjæl var dyrebar i mine Øjne, for at du maatte erkende min Kærlighed og altid vise dig taknemlig for mine Velgerninger, og for at du maatte lære sand Lydighed og Ydmyghed og med Taalmod bære andres Ringeagt.