Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap 14. Om at sky overilede Domme

1. Se paa dig selv og vogt dig for at dømme andres Gerninger. Den, der dømmer andre, gør forgæves Arbejde, fejler ofte og synder let. At dømme og ransage sig selv er derimod stedse et nyttigt Arbejde.

2. Ofte bedømmer vi en Sag efter vor egen Interesse og fælder uretfærdig Dom, fordi vi elsker os selv mere end Sandheden. Hvis Gud altid var vort Ønskes rene Længsel, blev vi ikke saa let bragt i Vildfarelse af vor egen selviske Mening. Men snart er der noget ubevidst i vort Indre, snart noget udvortes og tilfældigt, som drager os med sig. Mange søger uformærket sig selv i deres Handlinger og ved det ikke. De synes ogsaa at have Fred, saalænge Tingene gaar efter deres Vilje og Hoved; men saasnart noget gaar imod deres Ønske, bliver de straks urolige og bedrøvede.

3. Paa Grund af Forskelligheder i Ønsker og Meninger opstaar ret jævnligt Uenighed mellem Venner og Medborgere, mellem fromme og gudfrygtige. Gammel Vane er svær at aflægge, og ingen lader sig gerne føre videre end han selv ser. Stoler du mere paa egen Dygtighed end paa Jesu Kristi Kraft, da vil du sjældent og sent kunne oplyses; thi Gud vil, at vi skal give os helt ind under ham, og ved glødende Kærlighed mere end ved Fornuft hæve os til ham.