Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap 8. Om at vogte sig for alt for megen Fortrolighed.

1. Du skal ikke aabne dit Hjærte for alle, men betro en Sag til den vise og gudfrygtige. Vær forsigtig overfor unge og fremmede. Lad være at smigre de rige og vis dig ikke gerne i de stores Selskab. Hold dig til ydmyge, en-foldige, fromme og ærbare Mennesker, og tal med dem om opbyggelige Ting. Vær ikke fortrolig med anden Mands Hustru.

2. Kun med Gud og hans Engle skal du ønske at være fuldt fortrolig. Kærlighed skal man have til alle, Fortrolighed med alle gavner ikke. Stundom hænder det, at nogen glimrer ved godt Ry, saalænge han er ukendt, men Glansen forsvinder, naar han ses paa nært Hold. Vi tror undertiden at behage andre ved vor hyppige Omgang, men kommer ofte til at mishage ved vore daarlige Vaner, som man netop derved opdager hos os.