Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap 7. Om at fly for fængeligt Haab og Hovmod.

1. Forfængelig er den, der sætter sit Haab til Mennesker eller nogen anden Skabning. Skam dig ikke ved at tjene andre for Jesu Kristi Kærligheds Skyld, og at anses for fattig og ringe i denne Verden. Stol ikke paa dig selv, men sæt dit Haab til Gud. Gør hvad du formaar, og Gud skal understøtte din gode Vilje. Forlad dig ikke paa din egen Kundskab eller paa noget Menneskes Kløgt, men paa Guds Naade, som hjælper de ydmyge, men ydmyger de hovmodige.

2. Gør dig ikke til af Rigdom, om du end har den, ikke heller af mægtige Venner, men søg din Ære i Gud, som skænker dig alt hvad du har, og over alle andre Gaver ønsker at give dig sig selv. Hovmod dig ikke af dit Legemes Kraft eller Skønhed, der ved en ringe Sygdom kan fordærves og vanskabes. Find ikke Behag i dig selv, fordi du er dygtig eller forstandig, for at du ikke skal mishage Gud, fra hvem alle de Goder stammer, som du ejer i din Natur. Hold dig ikke for bedre end andre, paa det du ikke skal agtes ringere af Gud, som ved, hvad der bor i Mennesket. Vær ikke stolt af gode Gerninger, thi Guds Domme er anderledes end Menneskenes; ofte mishager ham, hvad der behager Menneskene. Er der noget godt ved dig, saa tro endnu bedre om andre, saa du bevarer Ydmygheden. Det skader ikke, om du sætter dig nederst, men det skader saare meget, om du ophøjer dig, det være over kun en eneste. Den ydmyge har altid fred, men i den stoltes hjærte bor jævnlig Misundelse og uvilje.