Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap 6. Om uordentlige Begæringer.

1. Naar et Menneske drives af en uordentlig Begæring efter noget, bliver det straks uroligt i sit Indre. Den hoffærdige og gerrige har aldrig Ro. Den fattige og den ydmyge i Aanden vandrer i Fredens Fylde.

2. Den, som ikke er helt afdød fra sig selv, bliver let fristet og snart overvundet i smaa og ubetydelige Prøvelser. Den, der er svag i Aanden og paa en Maade endnu kødelig og sanselig, kan vanskeligt løsrive sig helt fra de jordiske Begæringer. Derfor bliver han ofte sørgmodig, naar han maa nægte sig noget, og let fortrydelig, naar nogen staar ham imod. Naar han derimod har opnaaet, hvad han begærede, da nedbøjes han straks af Samvittighedens Anklage, fordi han fulgte sin Lidenskab, der ikke kan hjælpe ham til den Fred, som han søgte.

3. Altsaa ved at modstaa Lidenskaberne finder man Hjærtets sande Fred, men ikke ved at give efter for dem. Derfor er der ikke fred i den kødeliges hjærte eller i det menneske, hvis hu ene staar til de udvortes ting, men kun i den, der er nidkær i aandelige ting.