Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap. 2. Om Ydmyghed.

1. Ethvert Menneske er af Naturen videbegærligt, men hvad nytter Viden uden Gudsfrygt? Bedre er i Sandhed en ydmyg Bonde, som tjener Gud, end en hoffærdig Filosof, som iagttager Himlens Gang, medens han forsømmer sig selv. Den, der kender sig selv ret, er ringe i egne Øjne og sætter ikke sin Glæde i Menneskers Ros. Om jeg end kendte alt hvad der er i Verden, men havde ikke Kærlighed, hvad kunde det hjælpe mig for Gud, som skal dømme mig efter Gerninger? Lad af med den altfor store Videlyst, thi den afspreder stor adspredthed og Skuffelse. De Lærde vil gerne holdes for og kaldes Vise. Der er mange Ting, som det kun gavner sjælen lidet eller intet at have Kundskab om, og stor daare er den, der lægger Vind paa alt andet end paa det, der tjener til hans Frelse. Mange Ord mætter ikke sjælen, men et fromt Liv vederkvæger Sindet, og en ren samvittighed virker stor Tillid til Gud. Jo mere og du ved Besked, desto strengere skal du dømmes, dersom du Ikke lever desto helligere (Luk 12.47). Ophøj dig derfor ikke af nogen som helst kunst eller viden, men frygt snarere, jo mere Kundskab, der er dig givet.

2. Hvis du mener at vide meget, og du har den rette Forstaaelse, saa vid dog, at der er meget mere, som du ikke ved. Vær ikke hovmodig af din Visdom, men bekend hellere din Uvidenhed. Hvorfor vil du holde dig for bedre end andre, naar der dog gives mange, som er lærdere og mere erfarne i Guds Lov end du? Vil du vide og lære noget til Gavns, da sæt din Glæde i at være ukendt og at agtes for intet. Den højeste og nyttigste Lærdom er denne: at kende sig selv i Sandhed og at agte sig selv ringe. At agte sig selv for intet og altid have en god og høj Mening om andre, det er en stor Visdom og Fuldkommenhed. Selv om du maatte se en anden aabenbart synde eller begaa grove Misgerninger, bør du dog ikke anse dig selv for bedre; thi du ved ikke, hvorlænge du selv kan blive bestandig i det gode. Alle er vi skrøbelige, men anse dig selv for den skrøbeligste af alle.