Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Kap 1. Om Kristi efterfølgelse og foragt for al verdens forfængelighed

1. Hvo, som følger mig, vandre ikke i mørke, siger Herren (Joh 8.12). Disse er Kristi Ord, ved hvilke vi tilskyndes til at efterligne hans liv og levned, saafremt vi i sandhed ønsker at oplyses og befries for al hjærtets blindhed. Lad det da være vor højeste idræt at grunde over Jesu Kristi liv.

Kristi lære overgaar alle hellige mænds lærdomme; og om nogen har hans Aand, vil han deri finde den skjulte manna (Joh Aab 2.17). Men det hændre ofte, at mennesker, der hyppigt hører evangeliet, kun føler ringe længsel, fordi de ikke har Kristi Aand. Men den, der fuldelig vil forstaa og kunne glæde sig over Kristi Ord, maa beflitte sig paa at gøre hele sit liv ligedannet med ham.

2. Hvad gavner det dig at anstille dybe undersøgelser om treenigheden, hvis du mangler den ydmyghed, uden hvilken du ikke kan behage den treenige Gud? Høje ord gør sandelig ikke hellig eller retfærdig, men et fromt levned gør kær for Gud. Jeg ønsker hellere at føle sand anger end at kunne beskrive dens væsen. Om du end kunde hele biblen udenad og alle vises ord, hvad gavnede det altsammen uden Guds kærlighed og naade? Forfængeligheders forfængelighed! Ja, alt er forfængelighed, uden det at elske Gud og tjene ham alene. Det er den højeste visdom: Gennem foragt for verden at tragte efter det himmelske rige. Forfængelighed er det derfor at tragte efter forfængelig rigdom og sætte sin lid til den. Forfængelighed er det ogsaa at hige efter æresbevisninger og hæve sig selv til høje stillinger. Forfængelighed er det at følge kødets lyster og have lyst til det, som bagefter vil medføre alvorlig straf. Forfængelighed er det at ønske et langt liv, men agte lidet paa et fromt liv. Forfængelighed er det ene at give agt paa det nærværende liv og bekymre sig lidet om det tilkommende. Forfængelighed er det at elske det, som hurtigt forgaar, og ikke at ile derhen, hvor glæden evigt bestaar. Tænk flittigt paa det bekendte ordsprog: Øjet mættes ikke af at se, og øret ikke af at høre (Præd 1.8). Bestræb dig derfor at drage dit hjærte bort fra kærlighed til de synlige ting og hæve dig til de usynlige. Thi de, som følger deres sanselige lyst, pletter samvittigheden og taber Guds naade.