Gamle tekster

Kristi efterfølgelse

Thomas á Kempis

Indledning
Fortale

I. NYTTIGE ANVISNINGER TIL ET KRISTELIGT LIV

Kap 1. Om Kristi efterfølgelse og foragt for al verdens forfængelighed
Kap 2. Om Ydmyghed
Kap 3. Om sandhedens lære
Kap 4. Om Forsigtighed i Handlinger.
Kap 5. Om Læsning

Kap 6. Om uordentlige Begæringer
Kap 7. Om at fly for fængeligt Haab og Hovmod
Kap 8. Om at vogte sig for alt for megen Fortrolighed.
Kap 9. Om Lydighed og Underkastelse
Kap 10. Om at vogte sig for overflødig Tale

Kap 11. Om at vinde Fred og om Iver efter aandelig Fremgang
Kap 12. Om modgangs gavnlighed
Kap 13. Om at holde Stand i Fristelser
Kap 14. Om at sky overilede Domme
Kap 15. Om Kærlighedsgerninger

Kap 16. Om Overbærenhed med andres Fejl
Kap 17. Om et stille og fromt liv
Kap 18. Om de hellige Fædres Eksempel
Kap 19. Om Fromhedsøvelser
Kap 20. Om Kærlighed til Ensomhed og Tavshed

Kap 21. Om Hjærtets Sønderknuselse
Kap 22. Om Betragtningen af den menneskelige Elendighed
Kap 23. Om Betragtningen af Døden
Kap 24. Om Dommen og Syndens Straffe
Kap 25. Om nidkær Forbedring af hele vort Liv

II. FORMANINGER OM DET INDRE LIV

Kap 1. Om det indre Liv
Kap 2. Om ydmyg Underkastelse
Kap 3. Om det gode, fredsommelige Menneske
Kap 4. Om rent Sind og redelig Hensigt
Kap 5. Om Selvbetragtning

Kap 6. Om Glæden ved en god Samvittighed
Kap 7. Om at elske Jesus over alle Ting
Kap 8. Om fortroligt Venskab med Jesus
Kap 9. Om at undvære al Trøst.
Kap 10. Om Taknemlighed for Guds Naade

Kap 11. Om det ringe Antal af dem, der elsker Jesu Kors
Kap 12. Om det hellige Korsets kongelige Vej

III. OM INDRE TRØST

Kap. 1. Kristi Tale til den troende Sjæl
Kap 2. Sandheden taler i vort Indre uden larmende Ord
Kap. 3. Guds Ord maa høres med Ydmyghed, men mange overvejer dem ikke
Kap 4. Vi maa vandre for Gud i Sandhed og Ydmyghed.
Kap. 5. Om den guddommelige Kærligheds vidunderlige Virkning

Kap 6. Om den sande Kærligheds Prøve
Kap 7. Om ikke at bære sin Andagt til Skue, men ydmygt skjule dens Naade
Kap 8. Om at agte sig selv ringe for Gud
Kap 9. Om Gud som alle Tings Maal
Kap. 10. Om hvor lifligt det er at tjene Gud og forsmaa Verden

Kap. 11. Om at Hjærtets Ønsker maa prøves og tøjles
Kap. 12. Om at lære Taalmodighed og at kæmpe imod Begæringerne
Kap. 13. Om Jesus som Forbillede i Ydmyghed og Lydighed
Kap. 14. Om at overveje Guds skjulte Domme, paa det vi ikke skal ophøje os
Kap. 15. Hvorledes skal vi forholde os, naar der er noget, vi Ønsker

Kap. 16. At den sande Trøst maa søges i Gud alene
Kap. 17. Om at kaste al sin Sorg paa Gud
Kap. 18. Om taalmodigt at bære alle Livets Lidelser med samme Sind som Kristus
Kap. 19. Om at finde sig i Krænkelser og om det sande Taalmod
Kap. 20. Om Bekendelse af sin egen Skrøbelighed og om dette Livs Elendighed

Kap. 21. At hvile i Gud er bedre end al Verdens Goder og Gaver
Kap. 22. Om Ihukommelse af Guds mangfoldige Velgerninger
Kap. 23. Om fire Ting, som bringer stor Fred
Kap. 24. Om ikke nysgerrigt at spørge om andres liv
Kap. 25. Om Hjærtets vedvarende Fred og Fremskridt i det gode

Kap. 26. Om Sindets herlige Frihed, som lettere opnaas ved ydmyg Bøn end ved Læsning
Kap. 27. Egenkærlighed er den værste Fjende
Kap. 28. Mod Bagvaskeres Tunge
Kap. 29. Om at paakalde og velsigne Gud i Trængslens Tid
Kap. 30. Om at bede Gud om Hjælp og fortrøste sig til Guds tilbagevendende Naade

Kap. 31. Om at tilsidesætte hele Skabningen for at finde Skaberen
Kap. 32. Om Selvfornægtelse og Forsagelse af al Begærlighed
Kap. 33. Om Hjærtets Ustadighed og om Gud som alle Tings Maal
Kap. 34. Den Sjæl, som elsker Gud, finder over alle og alle Ting sin Glæde i ham
Kap. 35. Der er ingen Sikkerhed imod Fristelse i dette Liv

Kap. 36. Mod Menneskets forfængelige Domme
Kap. 37. Om den rene og fuldkomne Selvfornægtelse for at opnaa Hjærtets Frihed
Kap. 38. Om Selvbeherskelse i det Ydre og om Tilflugt til Gud i Fare
Kap. 39. Om ikke at være fremfusende i sine Handlinger
Kap. 40. At Mennesket ikke har noget godt af sig selv og ikke kan rose sig af noget

Kap. 41. Om Foragt for al timelig Ære
Kap. 42. Om ikke at grunde sin Fred paa Mennesker
Kap. 43. Imod for fængelig og verdslig Visdom
Kap. 44. Om ikke at lade det ydre faa Magten i dit Indre
Kap. 45. Om ikke at tro alle og enhver og om at være forsigtig i Tale

Kap. 46. Om at fortrøste sig til Gud, naar vi smædes af krænkende Ord
Kap. 47. Om at taale alle Besværligheder for det evige Livs Skyld
Kap. 48. Om Evighedens Dag og dette Livs Trængsler
Kap. 49. Om Længslen efter det evige Liv og om de store Goder, der er forjættet dem, der kæmper derfor
Kap. 50. Naar man er fortvivlet, bør man overgive sig i Guds Haand

Kap. 51. Man maa nøjes med at udføre de ringere Gerninger, naar man ikke kan magte de høje
Kap. 52. Man skal ikke mene sig værdig til Trøst, men meget mere skyldig til Straf
Kap. 53. Guds Naade skænkes ikke til dem, som har deres Glæde i det jordiske
Kap. 54. Om de forskellige Rørelser, der vækkes af Naturen og af Naaden
Kap. 55. Om Naturens Fordærvelse og den guddommelige Naades Kraft

Kap. 56. Om at fornægte sig selv, tage sit Kors og følge Kristus efter
Kap. 57. Enkelte Fald skal ikke gøre os modløse
Kap. 58. Over det ufattelige Dyb i Guds skjulte Domme skal man ikke gruble
Kap. 59. Om at sætte alt sit Haab og sin Fortrøstning til Gud alene

IV. OM DET HELLIGE NADVERENS SAKRAMENTE

Kap. 1. Om den Ærefrygt, hvormed vi bør modtage Kristus
Kap. 2. Sakramentet er et Guds Pant paa Guds Godhed og Kærlighed til Menneskene